Κυπριακή Δημοκρατία
Δίκτυο Euroguidance  - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τι πρέπει να ξέρω


Ακαδημαϊκό Έτος
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στις δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διδασκαλία διαρκεί από το Σεπτέμβριο έως το Μάιο και υποδιαιρείται σε δύο εξάμηνα. Στις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η διδασκαλία διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο και υποδιαιρείται επίσης σε δύο εξάμηνα. Ορισμένες ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν και καλοκαιρινά μαθήματα.

Κριτήρια Εισδοχής
Όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου εξαετούς φοίτησης από ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδυνάμου τίτλου μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:
• Για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στις δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται στην επιτυχή συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
• Για τους φοιτητές του εξωτερικού που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνονται συνήθως υπόψη τα πιστοποιητικά G.C.E. ή G.C.S.E (γενικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης) αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτείται, επίσης, καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων φοιτητών, το τμήμα στο οποίο ενδιαφέρονται να φοιτήσουν μπορεί, επίσης, να καθορίζει κριτήρια εισαγωγής. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί, επίσης, να διοργανώνει ειδικές εξετάσεις για φοιτητές του εξωτερικού.
• Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ποικίλλουν ανά σχολή και συνήθως περιλαμβάνουν την πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής, εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά.
Τιτλοί Σπουδών
Οι υποψήφιοι σπουδαστές/φοιτητές, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για εισαγωγή στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γλώσσες Διδασκαλίας
Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι τα ελληνικά και τα τουρκικά και οι υποψήφιοι φοιτητές του εξωτερικού πρέπει να γνωρίζουν μία από τις δύο γλώσσες. Πρέπει να σημειωθεί ότι λειτουργούν τμήματα, όπως το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά.
Σε τρεις από τις δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης) η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά και για το λόγο αυτό απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα (Toefl, GCE, GCSE κλπ).
Σε όλες τις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά και απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα (Toefl, GCE, GCSE κλπ). Πολλές σχολές προσφέρουν μαθήματα εκμάθησης αγγλικών. Ορισμένα προγράμματα σπουδών έχουν γλώσσα διδασκαλίας τα ελληνικά και στην περίπτωση αυτή απαιτείται καλή γνώση των ελληνικών.


Δίδακτρα
Προπτυχιακό Επίπεδο
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα δίδακτρα για κάθε Κύπριο φοιτητή ή φοιτητή που προέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ ανέρχονται σε €1.709 ανά εξάμηνο και καταβάλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της ΕΕ ανέρχονται στα €3.417 ανά εξάμηνο. Για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το ύψος των διδάκτρων εξαρτάται από τον κλάδο σπουδών.

Μεταπτυχιακό Επίπεδο
Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο και το επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών.

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση
Η Κύπρος αναγνωρίζει τους τίτλους εισαγωγής των άλλων ευρωπαϊκών κρατών με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο για την ισοτιμία των διπλωμάτων με σκοπό την εισαγωγή σε πανεπιστήμια.

Αναγνωρισή Τελικών Τίτλων Σπουδών
Πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των κυπριακών τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να λαμβάνονται από τα εθνικά κέντρα παροχής πληροφοριών σε θέματα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων (NARIC)
Το KY. Σ.A.T.Σ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) είναι η αρμόδια αρχή για την αναγνώριση τίτλων σπουδών (ή πτυχίων). Λειτουργεί ως εθνικό κέντρο παροχής πληροφοριών σε θέματα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων (NARIC) για την Κύπρο.

Τελικοί Τίτλοι Σπουδών
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων σπουδών και ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη διάρκεια φοίτησης, οι σπουδαστές/φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν:
• Πιστοποιητικό (μονετής φοίτηση)
• Δίπλωμα (διετής φοίτηση)
• Ανώτερο Δίπλωμα (τριετής φοίτηση)
• Πτυχίο (τετραετής φοίτηση)
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα (ένα έως δύο έτη και απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή πτυχίου)
• Διδακτορικό δίπλωμα (τουλάχιστον τρία έτη και απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος)
No documents found


Euroguidance_net

COVID19

BREXIT

EURES

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

foreas_banner

SKILLS PANORAMA

ACADEMIA

banner_europass

Erasmus +

Υπουργείο Παιδείας

Ασφαλές Διαδίκτυο

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

International Studies Portal

ΥΣΕΑ_BANNER

STUDYCYPRUS

RevernetCyprusCEDEFOP

ANAD

banner_cedefop

EACEA